شرایط شرکت درمسابقه

شرایط شرکت درمسابقه ازاین قرار است که…..